survsplint_immobilizatsionnaya_veterinarnaya_shina_ot_perelomov_vivihov_i_smesheniy